Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

Satıcı; ESBE Eğitim ve Kültür Hizmetleri A.Ş. firmasını, Alıcı ise ESBE tarafından satışı gerçekleştirilen ürünleri satın alan kişiyi ifade etmektedir.

 

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusunu, SATICI'nın, ALICI'ya www.esbeegitim.com adlı internet sirtesi üzerinden nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereği tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER

       i.          18 yaşından küçük kişiler www.esbeegitim.com' dan alışveriş yapamaz. SATICI, www.esbeegitim.com adlı internet sitesinden çocuklara yönelik ürünler satışa sunmaktadır; ancak bunları yetişkinlere satmaktadır.

      ii.          www.esbeegitim.com' dan kredi kartı (Visa, MasterCard) ile alışveriş yapılabilir.

  1. SATICI tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir.
  2. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, hava muhalefeti ve benzeri hallerde) olarak kabul edilecektir. ALICI, mücbir sebep ile sözleşme konusu ürünün/ürünlerin süresi içinde teslim edilememesi halinde durumu SATICI'ya 3 (üç) gün içinde bildirecek olup, bu takdirde siparişin iptal edilmesi, sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. Siparişin iptal edilmesi halinde ödenen tutar 14 (on dört) gün içinde SATICI tarafından iade edilecektir.
  3. Tahsilatı yapılmış bir siparişin teslimatı (Yurtiçi Kargo) ile yapılır. Kargo ücreti alıcıya aittir. Paket teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden; Teslimat sırasında hasarlı olduğunu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır.
  4. ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığınız veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkı kullanılamayacak ürünler hariç olarak ürünü/ürünleri sözleşmeden cayarak iade edebilir. ALICI' nın cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri aracılığı ile yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir. Bu bildirimin SATICI'ya ulaşmasını takiben bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisi ALICI ile paylaşılacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedeli ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI' ya iade edilecektir. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürünün/ürünlerin vergi mevzuatı gereği fatura aslının ibrazı ile beraber iadesi zorunludur. Ancak, ALICI tarafından fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler tarafınıza iade edilemez.
  5. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap ve gazete, dergi gibi süreli yayınlara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
  6. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilanlarında yer alan veya SATICI tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya ALICI'nın ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilmektedir.
  7. ALICI, malın teslimi tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde ayıbı SATICI' ya bildirmekle yükümlüdür.
  8. ALICI bu durumda, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme ve imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir.
  9. Ayıplı olduğu gerekçesi ile SATICI'ya ulaştırılan ürünler, ulaştığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde işleme alınmaktadır. Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler sorumlusu Ürüne ilişkin yetkili teknik servis veya tedarikçi kuruluştan gelen bilgi ve sonuçlar (tamir veya değişim) telefon veya e-posta ile tarafınıza iletilmektedir. İadesinin uygun olacağı yönünde görüş belirtilen ürün alıcının talebi kapsamında birebir yenisi ile değiştirilmekte veya bedel iadesi yapılmaktadır. Bedel iadesinin talep edilmesi halinde ayıplı ürün bedeli 14 (on dört) gün içerisinde ödeme şekline uygun olarak iade edilmektedir. Şu kadar ki, kullanıcı hatası sonucu ayıplı hale geldiği tespit edilen ürün/ürünler için bu hakların kullanımı söz konusu olmayacaktır.
  10. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI' ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satışı gerçekleştirilen ürünün 30 (otuz) günden daha uzun bir sürede teslim edileceğini anlaşılması halinde bu durum SATICI tarafından ALICI' ya bildirilir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün(lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 4- SONUÇ

ALICI, www.esbeegitim.com adlı internet sitesinde, sözleşme konusunu oluşturan tüm ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme ve teslimat şekli ile tedarik ve teslim sürelerine ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan etmektedir. www.esbeegitim.com' dan alışveriş yapan kişi yukarıdaki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edilip, teyit etmiş sayılır. Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

Esbe Eğitim ve Kültür Hizmetleri A.Ş.

Müeyyedzade Mah. Kemeraltı Cad. Revani Sok. No:6 Beyoğlu-Karaköy-İSTANBUL

TEL: 0212 293 30 37 -0212 244 08 94 - 0212 244 08 96

FAKS: 0212 251 0982