KİŞİSEL VERİLERİN KorUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası" ile ESBE EĞİTİM VE KÜLTÜR HİZMETLERİ TİC. A.Ş (bundan sonra kısaca ESBE olarak anılacaktır ), tüm kullanıcıları hakkında www.esbeegitim.com adlı internet sitesinde toplanan Kişisel Verilerin kullanım ve ifşası hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir. "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası" ile ESBE, kullanıcılarının gizliliğive  kişisel verilerini korumak ile veri temininde güvenli bir deneyim sağlamaları için tasarlanmış olup, ESBE kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgilerini kullanmayacağını ve Kişisel Verilerinin kullanılmasında tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uymayı taahhüt etmektedir. Bu doğrultuda www.esbeegitim.com adlı işbu internet sitesinin kullanımına başlanmadan veya kullanıcıları Kişisel Verilerini iletmeden önce "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası'nı okumaları önemle talep edilir. İşbu "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikasında yapılacak olan değişikler kullanıcılara bildirimin yapılmayacağının ihtarı yapılma gereği doğmaktadır. İşbu sebeple kullanıcıların güncellemeleri kendilerinin takip etmeleri gerekmektedir.  Yapılacak olan değişikliklerden kullanıcılar sorumlu olacaklarından "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası"'nı her kullanım öncesi kontrol edilmesi tavsiye olunmaktadır.

1. "Kişisel Veri", belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu tanımdan yol çıkacak olursak işbu internet sitesinde kullanılan "kişisel veriler " terimi  kullanıcıyı tanımlayabilecek ismi, doğum tarihi, e-posta adresi veya posta adresi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi her türlü verileri ifade etmektedir.

2. "Veri Sorumlusu", kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt siteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiye verilen isimdir.
www.esbeegitim.com  adlı internet sitesinde veri sorumlusu ESBE' dir.

3. ESBE ,  www.esbeegitim.com adlı internet sitesi kullanıcılarının ESBE bünyesinde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu( bundan sonra kısaca KVKK olarak anılacaktır) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktadır.

4. ESBE, www.esbeegitim.com adlı internet sitesi kullanıcılarına ait kişisel verileri KVKK'ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçları ile bağlantılı ve ölçülü olarak işleyebilecek, yurt için ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanabilecek ve sınıflandırabilecektir.

5.Kişisel verileriniz;

5.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarının öngördüğü biçimde,

5.2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

5.3. Doğru ve güncel olarak,

5.4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile İşlenecektir.

6. ESBE kullanıcıların Kişisel Verilerini aşağıdaki amaçlar için işleyecektir, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır.

i.  Kullanıcıların siparişlerini almak,

ii. Ürün ve hizmetleri sunmak,

iii. Kullanıcıların almış oldukları ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi,

iv. Siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla kullanıcılar ile irtibata geçmek, 

v. Kullanıcı bilgilerinin güncellenmesi,

vi. Kullanıcıların üyeliğini yönetmek ve sürdürmek,

vii. Kullanıcıların ilgilerini çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,

viii. 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini ESBE adına yerine getirmelerini sağlamak,

ix. Yayınlar göndermek,

x. Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

xi. Kullanıcıların sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek

xii. ESBE'nin mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerini yerine getirmek

7.  Tarafınızca paylaşılan Kişiler Veriler' in hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. ESBE tarafından gönderilecek olan ticari elektronik iletileri almak istemeyen ve almayı onaylamayan kullanıcılar info@esbeegitim.com mail adresine bildirimde bulunması halinde ESBE ticari elektronik ileti listesinden kullanıcının çıkışını sağlayacaktır.

8. Toplanan mali bilgiler kullanıcı tarafından satın alınan ürün ve hizmetler ile ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi için kullanılmaktadır. Kullanıcı, www.esbeegitim.com adlı internet sitesinden bir satın alma yapıldığı taktirde kullanıcıya ait mali verilerin, kullanıcının işlemini gerçekleştirmek için 3. Şahıslara (bankalar, kredi kart şirketleri vb.) verilmesini kabul eder. Paylaşılacak veriler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil tüm mali bilgileri içerir.

9. Kişisel veriler ile www.esbeegitim.com adlı internet sitesinden kullanıcıya hizmet verebilmek için temin edilen işbu veriler hizmetin amacına yönelik olup, ilke olarak üçüncü kişilere satılamaz, kiralanamaz ya da başka bir şekilde kullandırılmaz ve kullanıcı aksini talep etmediği sürece 3. Kişilerle hiçbir surette paylaşılmaz. Şu kadar ki, ESBE yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde size ait uhdesinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

10. Kullanıcıya ait kişisel veriler yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere, ESBE' nin iş ortakları, iş bağlantıları, ifa yardımcıları ve alt yüklenicileri ile sunulan hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumla ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

11.KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydı ile kullanıcılar,

i. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kullanıcının verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kullanıcın kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kullanıcının kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kullanıcının kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kullanıcının, kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kullanıcının kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi sureti ile kullanıcı aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kullanıcının kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme, Haklarına sahiptir.  Bu hakları kullanmak ile ilgili taleplerin yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak ESBE' ye iletilmesi gerekmektedir. 

KVKK uyarınca kullanıcıların yazılı taleplerini "Müeyyetzade Mah. Kemeraltı Cad. Revani Sok. No:6 Karaköy -İSTANBUL "adresine ıslak imzalı veya info@esbeegitim.com kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak göndermeleri gerekmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere kullanıcıların kişisel verilerine ilişkin sahip oldukları haklarını kullanmak için yapacakları ve kullanmayı talep ettikleri hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun ESBE ile ilgili olması veya başvuruda bulunan kişinin başkası adına hareket etmesi halinde bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri eklemesi gerekmektedir.

12. www.esbeegitim.com  adlı internet sitemiz ESBE'nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Bu bağlantıların www.esbeegitim.com  Adlı internet sitesinde yer alması, ESBE'nin bu siteler ile herhangi bir bağı bulunduğu anlamına gelmez. ESBE, işbu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Bu diğer internet siteleri kullanıcıların bilgisayarına kendi çerezlerini yükleyebilir ve bilgi toplayabilirler. Diğer internet siteleri kendi gizlilik ve kullanım sözleşmelerine sahiptir ve kullanıcılar tarafından paylaşılan verileri farklı amaçlar için kullanabilirler. Bu internet sitelerinden ayrı olarak Kişisel Verilere ek olarak www.esbeegitim.com  adlı internet sitesi kullanıcılar tarafından ziyaret edildiğinde kullanıcılar hakkında başkaca bilgiler de toplanabilir, derlenebilir. Otomatik olarak derlenen teşhis edebilirlik niteliğine sahip olmayan bu bilgiler, cookies adı verilen çeşitli teknolojiler ile derlenmektedir. Cookies, web sitesinden bilgisayarların sabit diskine aktarılan küçük çaplı metin dosyalarıdır. Bu bilgiler internet sitesini, kullanıcıların ilgilendiği ve ihtiyaç duyduğu ürünleri değiştirebilmesi için toplanmaktadır. Tercihen "cookies" reddetmek veya "cookie" gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kullanıcılar kendi web gezginlerini ayarlayabilirler. Girilen sitede "cookie"leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmeyi veya site ziyaret edildiğinde kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir. www.esbeegitim.com  adlı internet sitesi kullanıcılar tarafından ziyaret edildiğine her zaman, sunucu kullanıcısının tarayıcısı tarafından her sayfa görüntülemesinde yollanan bilgileri kaydeder ("Log bilgisi"). Bu log bilgisi kullanıcının IP adresini, tarayıcı türünü, ziyarette bulunduğu domain, gezdiği web siteleri ve arama kriterleri gibi bilgileri saklar. Çoğu kullanıcının IP adresi her çevirim içi oluşunda değişir. ESBE, log bilgilerini www.esbeegitim.com adlı internet sitesinin teknik analizini yapabilmekte ve verilen hizmetin başarısını sağlayabilmekte kullanmaktadır. ESBE, edindiği ip adresini, kullanım veya gizlilik politikaları ihlal edilmediği sürece, herhangi bir kişisel veri ile eşleştirmemektedir.

13.  www.esbeegitim.com  adlı internet sitesi kullanıldığı andan itibaren kullanıcılardan toplanan tüm veriler yukarıda da açıkça anlatıldığı koşul ve şartlar altında ESBE'nin kullanımı kabul etmiş olunur. Bu Kişisel Verilerin kullanıcı tarafından ESBE'ye verilip verilmemesi hususunda kullanıcılar serbesttir. Ancak, kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet alabilmeleri için, işbu www.esbeesgitim.com  adlı internet sitesinde kullanıcılardan talep edilen verilerin tamamını vermelerini önerilmektedir. Ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu verilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacaktır. Kullanıcılar tarafından verilen veriler doğru ve eksiksiz olması kullanıcıların sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi gerekmektedir. Böyle bir durumda ESBE hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle ESBE 'nin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcılara aittir.